Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Εργαστήριο σκοπεύει στη μελέτη και έρευνα θεμάτων που συνδέονται με ευρύτερα ζητήματα οικονομικής πολιτικής, διακυβέρνησης και ανάπτυξης. Ειδικότερα ασχολείται με:

  • - Την ανάληψη και υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών και επιμορφωτικών προγραμμάτων.
  • - Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, συνεδρίων, ημερίδων και άλλων συναφών επιστημονικών εκδηλώσεων.
  • - Τη συνεργασία με άλλα ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα και κέντρα ερευνών.
  • - Την ενίσχυση μεταπτυχιακών φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή της οποίας το θέμα ανήκει στα αντικείμενα μελέτης του Εργαστηρίου, μέσω της δυνατότητας παροχής χρήσης βιβλιογραφικού υλικού, με οικονομική υποστήριξη και χορήγηση υποτροφιών.
  • - Τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.