Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αντικείμενα έρευνας του Εργαστηρίου αποτελούν, ενδεικτικά, τα παρακάτω:  

- Ευρωπαϊκή και διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπισή της.

- Οι οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με όμορες ευρωπαϊκές χώρες.

- Η διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομικής διακυβέρνησης και η συμβολή της στην αναπτυξιακή διαδικασία.

- Τα μέτρα οικονομικής πολιτικής (δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής) που επιδρούν στο σύνολο της οικονομίας και συμβάλλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία.

- Τα μέτρα οικονομικής πολιτικής άμεσου αποτελέσματος (π.χ. μεταβολές επιτοκίου της κεντρικής τράπεζας) ή παρεμβάσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των οποίων οι επιπτώσεις εκδηλώνονται με υστέρηση χρόνου (π.χ. διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις).

- Η διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής στη βάση της διευρυμένης συμμετοχής δρώντων (πέραν του κράτους).