Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τα όργανα διοίκησης του Εργαστηρίου αποτελούν ο Διευθυντής του (Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας, Δημήτρη Κατσίκα) με τον αναπληρωτή Διευθυντή (Καθηγητής Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης Ναπολέων Μαραβέγιας), μέλη ΔΕΠ του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από:

  1. Μέλη ΔΕΠ του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
  2. Μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
  3. Πανεπιστημιακούς υποτρόφους.
  4. Ερευνητές, δόκιμους ερευνητές και λοιπό προσωπικό που ορίζεται κατά το άρθρο 6 του παρόντος καθώς και λοιπό επιστημονικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.